Pravilnik o srednješolskem tekmovanju ACM iz računalništva in informatike

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o srednješolskem tekmovanju ACM iz računalništva in informatike (v nadaljevanju Tekmovanje), določa:

V pravilniku uporabljeni nazivi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

3. člen
(Spletna stran Tekmovanja)

Uradna spletna stran Tekmovanja je rtk.acm.si. Ta pravilnik je objavljen na spletni strani tekmovanja.

Ravni tekmovanja, panoge tekmovanja in udeležba

4. člen
(Ravni tekmovanja)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za nastop na državnem tekmovanju. Naloge za šolsko tekmovanje ter kriterije ocenjevanja pripravi državna tekmovalna komisija in jih pošlje šolam. Šolsko tekmovanje poteka istočasno v vseh sodelujočih šolah. Izvedba šolskega tekmovanja in ocenjevanje odgovorov tekmovalcev na šolskih tekmovanjih je prepuščeno posameznim šolam in učiteljem.

Posamezna šola ali druga podobna organizacija se na podlagi rezultatov šolskega tekmovanja odloči, katere dijake bo poslala na državno tekmovanje, pri čemer pa gre lahko s posamezne šole v posamezno težavnostno skupino državnega tekmovanja največ dvajset tekmovalcev. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, pa lahko organizacijski odbor še dodatno omeji število tekmovalcev.

Skupaj s prijavo potrdi tekmovalec tudi javno objavo rezultatov.

5. člen
(Panoge tekmovanja na državni ravni)

Tekmovanje iz znanja računalništva in informatike

Tekmovanje je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na poznavanju tehničnih podrobnosti in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje poteka v treh zahtevnostnih skupinah:

Tekmovalci se lahko prijavijo v katerokoli skupino, ne glede na to, ali so v isti skupini tekmovali že na predhodnem tekmovanju razen tistih, ki so na predhodnih tekmovanjih že dobil nagrado v prvi ali drugi skupini. Tekmovalec, ki je na predhodnih tekmovanjih že dobil nagrado v prvi ali drugi skupini, na kasnejših tekmovanjih ne sme več tekmovati v isti ali lažji skupini.

Na državnem tekmovanju se lahko na predlog Tekmovalne komisije razpiše tudi tekmovanja iz drugih panog.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji ali mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju računalništva lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol, pod enakimi pogoji se jih lahko udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva.

Načeloma se lahko tekmovanja udeležijo tudi učenke in učenci osmega in devetega razreda osnovne šole, če se jim zdi, da so njihovo znanje in sposobnosti primerni za udeležbo na tem tekmovanju.

Vodenje in organiziranje tekmovanja

8. člen
(Tekmovalna komisija in imenovanje članov)

Tekmovanje strokovno in vsebinsko vodi Tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj 12. članov. V Tekmovalni komisiji so predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij.

Sestavo komisije predlaga predsednik komisije in jo potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija.

9. člen
(Organizator tekmovanja in organizacijski odbor)

Tekmovanja organizira društvo ACM Slovenija. Tekmovanja vodi in usmerja Organizacijski odbor, ki ga sestavlja 11 članov, od katerih mora biti vsaj po en član iz:

Poleg tega je v Organizacijskem odboru še predsednik Tekmovalne komisije in predsednik Komisije za tekmovanja ACM Slovenija. Teh sedem članov organizacijskega odbora izmed sebe izvoli predsednika.

Ostale člane Organizacijskega odbora imenuje predsednik.

Organizacijski odbor ima svojega tajnika, ki ga imenuje predsednik.

10. člen

Državno tekmovanje izvede Organizacijski odbor skupaj s Tekmovalno komisijo.

Razpis tekmovanja

11. člen
(Razpis tekmovanja)

ACM Slovenija na predlog Tekmovalne komisije objavi razpis Tekmovanja do 30. junija v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani Tekmovanja.

12. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

13. člen
(Prijava na tekmovanje)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je na osnovi prijavnice, ki jo ob razpisu prejmejo vse srednje šole, izpolnijo ter pošljejo organizatorju pa učitelji računalništva in informatike, mentorji računalniških krožkov, društev oziroma zavodov ali dijaki individualno. Hkrati je omogočeno prijavljanje na spletni strani Tekmovanja.

Priprava nalog

14. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom pripravi Tekmovalna komisija.

Tekmovalci rešujejo naloge, glede na to, v kateri težavnostni skupini tekmujejo, v pisni obliki ali na računalniku. Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

15. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost rezultatov vseh tekmovalcev do objave rezultatov na državnem tekmovanju.

Odgovornost se smiselno uporabi za izvedbo šolskih tekmovanj.

16. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami državnega tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani Tekmovanja po zaključku tekmovanja.

17. člen
(Hranjenje izdelkov)

Organizacijski odbor hrani izdelke z državnega tekmovanja vsaj pet let, nato pa, če je to potrebno, zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija izvedbe državnega tekmovanja in tekmovalni red

18. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog na državnem tekmovanju v prvi in drugi težavnostni skupini traja 180 minut, v tretji težavnostni skupini pa 300 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano.

19. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da je razmik med središčema stolov, na katerih sedita sosednja tekmovalca, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni oseba mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

20. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog, na vseh ravneh tekmovanja, nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci, nato pa razdeli tekmovalne liste. Nadzorne osebe imenuje Tekmovalna komisija in so praviloma člani Tekmovalne komisije.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja Tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

21. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni pribor. Tekmovalci si lahko pri reševanju nalog pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji, prenosnimi računalniki, programabilnimi kalkulatorji ipd. V prostoru, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov - razen tistih, ki jih priskrbi organizator, radio aparatov, prenosnih telefonov …).

Papir za reševanje nalog dobijo dijaki na tekmovanju. Naloge rešujejo samostojno.

Izvedba državnega tekmovanja

22. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi organizator državnega tekmovanja.

Tekmovanje se prične dopoldne z reševanjem nalog in zaključi popoldne z objavo rezultatov. Natančen časovni potek državnega tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred izvedbo tekmovanja.

23. člen
(Reševanje nalog)

Dijaki lahko med tekmovanjem postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami, vendar le nadzornim osebam v prostoru, kjer tekmovanje poteka.

24. člen
(Rezultati)

Rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje do 20.00 ure tekmovalnega dne. Na te rezultate lahko tekmovalec vloži pisni ugovor, v katerem navede svoje ime in priimek, ime in kraj šole, s katere prihaja, težavnostno skupino, v kateri je tekmoval, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.

Tekmovalec lahko vloži pisni ugovor v treh delovnih dneh po tekmovanju pisno na naslov Institut Jožef Stefan, CT3, Jamova 39, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov rtk-info@ijs.si.

Tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. Sklep pošlje Organizacijski odbor tekmovalcu na naslov, ki ga le-ta navede na ugovoru. Sklep je dokončen.

25. člen
(Naloge Tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija:

Podeljevanje priznanj in nagrad

26. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju lahko prejmejo bronasto priznanje tisti tekmovalci, ki so dosegli vsaj 1/3 možnih točk in za katere velja, da je manj kot polovica tekmovalcev na šoli dosegla več točk od njih. Ne glede na prejšnjo poved lahko prejmejo bronasto priznanje tudi tisti tekmovalci, ki so dosegli vsaj 3/5 možnih točk.

Na državnem tekmovanju lahko prejmejo srebrno priznanje tisti tekmovalci v posamezni težavnostni skupini, ki so dosegli več točk kot vsaj polovica tekmovalcev v isti težavnostni skupini in ki so obenem dosegli vsaj 1/5 možnih točk, če so tekmovali v prvi ali drugi težavnostni skupini, in vsaj 16% možnih točk, če so tekmovali v tretji težavnostni skupini.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo zlato priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni kategoriji, in sicer:

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo glede na doseženo število točk nagrado v posamezni težavnostni skupini, in sicer se praviloma podeljujejo:

Tekmovalna komisija lahko število posameznih nagrad tudi spremeni (zmanjša ali poveča), če presodi, da je to glede na dosežene rezultate bolj primerno.

Vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi na državnem tekmovanju.

27. člen
(Objava dosežkov)

Končni dosežki z državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku tekmovanja. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je posamezni tekmovalec osvojil in katero mesto je dosegel. Objava mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, težavnostno skupino, naziv šole in kraj. Ti dosežki so javni in so dostopni na spletni strani Tekmovanja.

28. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsakemu tekmovalcu je omogočen vpogled v lastne dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru.

29. člen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)

Tiskovine za priznanja pripravi Organizacijski odbor, odbor tudi poskrbi za pridobivanje nagrad.

30. člen
(Priprava priznanj)

Vsa priznanja morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija.

Priznanja natisne Organizacijski odbor.

31. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Priznanja in nagrade se podelijo na svečani slovesnosti ob zaključku tekmovanja.

32. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in podeljenih nagradah vodi in hrani tajnik Organizacijskega odbora.

33. člen
(Izbor tekmovalcev za udeležbo na CEOI)

Najboljše tekmovalce državnega Tekmovanja ACM iz računalništva in informatike ter morebitnih drugih državnih tekmovanj v znanju računalništva in informatike bo strokovna komisija povabila k udeležbi na CEOI.

V ekipo za CEOI se uvrsti zmagovalec 3. skupine tekmovanja ACM RTK. Poleg njega posebna komisija določi ostale udeležence CEOI po lastni presoji ali na podlagi morebitnega dodatnega izbirnega postopka. Pri tem upošteva dobitnike srebrnih in zlatih priznanj 3. skupine tekmovanja ACM RTK, dobitnike zlatih priznanj 2. skupine tekmovanja ACM RTK ter morebitnih drugih tekmovanj iz znanja računalništva in informatike na državni ravni v Republiki Sloveniji.

Način kvalifikacij posebna komisija določi za vsako leto posebej.

Strokovna komisija poda svojo odločitev glede izbora do 30. aprila. Pri izboru tekmovalcev za CEOI se mora komisija ravnati po pravilih organizatorjev olimpijade in pravilih za izbor, ki so vsakoletno zapisana v razpisu.

Posebno skupino imenuje Komisija za tekmovanja ACM na predlog predsednika Tekmovalne komisije RTK.

Financiranje tekmovanja

34. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

35. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. Finančni plan sprejme Organizacijski odbor.

36. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Organizacijskega odbora in Komisije pri pripravi in izvedbi Tekmovanja je prostovoljno in brezplačno.

Prehodne in končne določbe

37. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

38. člen
(Kršenje pravilnika - član tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika tekmovalne komisije.

39. člen
(Kršenje pravilnika - tekmovalec)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil tekmovalne komisije, jih lahko tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

40. člen
(Prvi predsednik Tekmovalne komisije)

Prvi predsednik Tekmovalne komisije je Janez Brank.

41. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju računalništva sprejme Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Spremembe in dopolnitve pravilnika pripravi Organizacijski odbor po svoji pobudi ali na pobudo Tekmovalne komisije.

42. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija. Pravilnik je sprejela Komisija za tekmovanja ACM Slovenija, 14.4.2009.

Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija
dr. Andrej Brodnik, predsednik

 

Glej tudi:

Na vrh strani. | H kazalu. Imate vprašanje ali komentar?