Tekmovanje ACM iz računalništva in informatike

Pravilnik o tekmovanju v izobraževalnih videoposnetkih

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju osnovnošolcev, srednješolcev in študentov, Tekmovanju v izobraževalnih video posnetkih, določa:

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

Vsaka šola, druge izobraževalne organizacije ali posamezniki (učenci, dijaki, študentje do 27. leta starosti) lahko pošljejo na tekmovanje poljubno število izobraževalnih posnetkov. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, pa lahko organizacijski odbor omeji število posnetkov.

Skupaj s prijavo potrdi tekmovalec tudi javno objavo izobraževalnega/ih posnetkov in rezultatov.

Tekmovanja na državni ravni

Po potrebi tekmovalna komisija razpiše tudi tekmovanje iz določenih panog.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja osnovnošolcev, srednješolcev in študentov izobraževalnih video posnetkih organizira Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja (v nadaljevanju IJS).

Tekmovanja vodi in usmerja Organizacijski odbor, ki ga sestavljajo najmanj štirje člani od katerih morata biti vsaj dva iz IJS.

5. člen
(Sodelovanje pri organizaciji)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani organizacijskega odbora in strokovne komisije tekmovanja.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev, dijakov in študentov na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji ali mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju osnovnošolcev, srednješolcev in študentov v izobraževalnih videoposnetkih lahko sodelujejo učenci slovenskih osnovnih šol, dijaki slovenskih srednjih šol in študenti slovenskih univerz, pod enakimi pogoji se jih lahko udeležijo tudi učenci, dijaki in študenti slovenske narodnosti iz zamejstva.

8. člen

Tekmovanje izvede Organizacijski odbor.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

IJS objavi razpis tekmovanja osnovnošolcev, srednješolcev in študentov v izobraževalnih video posnetkih do 31. oktobra v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani IJS, na naslovu: http://rtk.ijs.si.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Sodelovanje učencev, dijakov in študentov na tekmovanju je prostovoljno na osnovi oddanega video posnetka, ki ga pošljejo, bodisi po pošti ali pa naložijo na izobraževalni portal http://videolectures.net, učitelji, mentorji računalniških in video krožkov ali tekmovalci individualno.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanje vodi tekmovalna komisija. V državni tekmovalni komisiji so člani Organizacijskega odbora, predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki sodelujejo z IJS.

13. člen

Tekmovalne video posnetke s točkovnikom pregleda tekmovalna komisija. Video posnetke oceni komisija po metodologiji ocenjevanja, ki vsebuje naslednje kriterije: splošni vtis, vsebino in tehnično izpopolnjenost.

14. člen
(Javnost posnetkov)

Tekmovalna komisija je odgovorna za javno dostopnost posnetkov in rezultatov.

15. člen
(Hranjenje izdelkov)

Organizacijski odbor hrani video posnetke vsaj pet let, nato pa, če je to potrebno, zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja
Tekmovalni red

16. člen
(Trajanje video posnetkov)

Dolžina posnetka, narejenega z mobilnimi telefoni, je do tri minute, kratkega posnetka pa do 10 minut.

Tekmovanje

17. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Tekmovanje se prične z datumom objave razpisa in zaključi z objavo rezultatov ob zaključku tekmovanja. Natančen časovni potek tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred začetkom tekmovanja.

Prikazovanje posnetkov poteka na portalu http://videolectures.net, ki ga zagotovi organizator tekmovanja.

18. člen

Učenci, dijaki in študentje ali njihovi mentorji se lahko pred oddajo video posnetkov posvetujejo s člani tekmovalne komisije.

19. člen
(Rezultati)

Rezultati bodo znani na razglasitvi tekmovanja ACM v znanju računalništva, kjer bodo najboljši video posnetki tudi javno predstavljeni.

Na rezultate lahko tekmovalec vloži pisni ugovor, v katerem navede svoje ime in priimek, ime in kraj šole oz. fakultete, s katere prihaja, zaporedno številko posnetka, za katerega meni, da ni bil pravilno ovrednoten, in kratko utemeljitev.

Tekmovalec lahko vloži pisni ugovor v treh dneh po tekmovanju na način in naslov, ki ga izve na tekmovanju.

Tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. Sklep pošlje organizacijski odbor tekmovalcu na naslov, ki ga le-ta navede na ugovoru. Sklep je dokončen.

20. člen
(Naloge tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija:

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

21. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Najboljši tekmovalci na tekmovanju osvojijo glede na doseženo število točk priznanje in nagrado. Vsako leto se pred pričetkom tekmovanja, organizacijski odbor odloči o številu praktičnih nagrad, ki jih prejmejo najuspešnejši tekmovalci.

Pohvalo prejmejo tekmovalci, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

Vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi na državnem tekmovanju.

22. člen
(Objava dosežkov)

Končni dosežki z državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku tekmovanja. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je posamezni tekmovalec osvojil in katero mesto je dosegel. Objava mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, naziv šole in kraj. Ti dosežki so javni in so dostopni na spletni strani organizatorja.

23. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsakemu tekmovalcu je omogočen vpogled v lastne dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru.

24. člen
(Objava video posnetkov)

Posnetki tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani IJS.

25. člen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)

Tiskovine za priznanja pripravi Organizacijski odbor, odbor tudi poskrbi za pridobivanje nagrad.

26. člen
(Priprava priznanj)

Vsa priznanja morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika komisije za tekmovanja pri ACM Slovenija in žigosana z žigom ACM.

Priznanja natisne Organizacijski odbor. Vodi se tudi evidenca podeljenih nagrad.

27. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Priznanja in nagrade se podelijo na svečani slovesnosti ob zaključku tekmovanja.

28. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah hrani tajnica Organizacijskega odbora v arhivu CT3.

29. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni.

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

30. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. Finančni plan sprejme Organizacijski odbor.

31. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Organizacijskega odbora in Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja v izobraževalnih video posnetkih je prostovoljno in brezplačno.

32. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce pri nalaganju posnetkov na portal http://videolectures.net prevzamejo izobraževalne ustanove, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši oz. tekmovalci sami.

33. člen
(Kršenje pravilnika — član tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika tekmovalne komisije.

34. člen
(Kršenje pravilnika — tekmovalec)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil tekmovalne komisije, jih lahko tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

35. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju v izobraževalnih videoposnetkih sprejme tekmovalna komisija. Za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika je odgovorna tekmovalna komisija.

36. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi tekmovalna komisija. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

 

Komisija za tekmovanja pri ACM Slovenija
dr. Andrej Brodnik, predsednik
31. avgusta 2011

 

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?