Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Pravilnik o tekmovanju IJS v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev, Tekmovanju IJS v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone, določa:

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

3. člen
(Tekmovalci)

Vsaka šola ali druga organizacija v Republiki Sloveniji lahko pošlje na državno tekmovanje poljubno število dijakov. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, pa lahko organizacijski odbor omeji število tekmovalcev.

Skupaj s prijavo potrdi tekmovalec tudi javno objavo rezultatov.

Tekmovanje IJS v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanima programiranje mobilnih aplikacij. Poudarek je na zamisli in izvedbi rešitve, ki naj bi reševala nek problem iz konkretnega sveta. Tekmovalci razvijajo mobilne aplikacije posamično (glede na temo tekmovanja pa lahko tudi v skupinah, če tako piše v razpisu za posamezno leto). Pri tem si lahko pomagajo z nasveti poljubnih strokovnjakov, za implementacijo pa morajo poskrbeti sami. Dovoljeno je uporabljati že narejene javno dostopne storitve in gradnike. Zajemanje podatkov s spleta in drugih virov je dovoljeno in pogosto smiselno.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva organizira Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja (v nadaljevanju IJS) v sodelovanju s podjetjem Marg, ki nudi potrebno infrastrukturo in strokovno znanje.

Tekmovanja vodi in usmerja Organizacijski odbor, ki ga sestavljajo 4 člani, po potrebi pa se lahko razširi.

5. člen
(Sodelovanje pri organizaciji)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani organizacijskega odbora, strokovne komisije tekmovanja, sodelavci s podjetja Marg d.o.o., UL Fakultete za matematiko in fiziko in študentje te fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji ali mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju računalništva lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol, pod enakimi pogoji se jih lahko udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva.

Načeloma se lahko tekmovanja udeležijo tudi učenke in učenci osmega in devetega razreda osnovne šole, če se jim zdi, da so njihovo znanje in sposobnosti primerni za udeležbo na tem tekmovanju.

8. člen

Državno tekmovanje izvede Organizacijski odbor skupaj s Komisijo.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

IJS objavi razpis tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva do 31. oktobra v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani IJS, na naslovu: http://rtk.ijs.si.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno na osnovi prijavnice, ki jo ob razpisu prejmejo vse srednje šole, izpolnijo ter pošljejo organizatorju pa učitelji računalništva, mentorji računalniških krožkov, društev oziroma zavodov ali dijaki individualno. Hkrati je omogočeno prijavljanje na spletnem naslovu: http://rtk.ijs.si.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Državno tekmovanje vodi tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj 3 člani. V državni tekmovalni komisiji so člani Organizacijskega odbora, predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki sodelujejo z IJS.

Organizacija tekmovanja
Tekmovalni red

13. člen
(Trajanje tekmovanja)

Tekmovanje se začne z uvodnim predavanjem; njegov datum se objavi z vsakoletnim razpisom. Lokacija uvodnega predavanja je opisana na spletni strani tekmovanja. Rok za oddajo rešitev je naveden v vsakoletnem razpisu.

14. člen
(Nadzorne osebe)

Potek tekmovanja nadzorujejo člani komisije. V primeru očitne goljufije lahko član komisije sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

15. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Tekmovalci rešitve razvijajo na lastni opremi in v lastni režiji. Pri tem si lahko pomagajo z nasveti različnih strokovnjakov, za implementacijo pa morajo poskrbeti sami. Dovoljeno je uporabljati že narejene javno dostopne storitve in gradnike. Zajemanje podatkov s spleta in drugih virov je dovoljeno in pogosto smiselno.

16. člen
(Rezultati)

Rezultati bodo znani na razglasitvi tekmovanja IJS v znanju računalništva, kjer bodo tekmovalci rešitve tudi javno predstavili.

Tekmovalec lahko vloži pisni ugovor v treh dneh po tekmovanju na način in naslov, ki ga izve na tekmovanju.

Državna tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. Sklep pošlje organizacijski odbor tekmovalcu na naslov, ki ga le-ta navede na ugovoru. Sklep je dokončen.

17. člen
(Naloge tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija:

18. člen
(Nagrade)

Najuspešnejši tekmovalci dobijo tudi praktične nagrade. Vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi na državnem tekmovanju.

19. člen
(Objava dosežkov)

Končni dosežki s tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku tekmovanja. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je posamezni tekmovalec osvojil in katero mesto je dosegel. Objava mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, težavnostno skupino, naziv šole in kraj. Ti dosežki so javni in so dostopni na spletni strani organizatorja.

20. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsakemu tekmovalcu je omogočen vpogled v lastne dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru.

21. člen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)

Tiskovine za priznanja pripravi Organizacijski odbor, odbor tudi poskrbi za pridobivanje nagrad.

22. člen
(Priprava priznanj)

Vsa priznanja morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika organizacijskega odbora in žigosana z žigom IJS.

Priznanja natisne Organizacijski odbor. Vodi se tudi evidenca podeljenih nagrad.

23. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Priznanja in nagrade se podelijo na svečani slovesnosti ob zaključku tekmovanja.

24. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah hrani tajnica Organizacijskega odbora v arhivu CT3.

25. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

26. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. Finančni plan sprejme Organizacijski odbor.

27. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Organizacijskega odbora in Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja srednješolcev v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone je prostovoljno in brezplačno.

28. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce na dan tekmovanja prevzame organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

29. člen
(Kršenje pravilnika — član tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika tekmovalne komisije.

30. člen
(Kršenje pravilnika — tekmovalec)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil tekmovalne komisije, jih lahko tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

31. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju računalništva sprejme Organizacijski odbor tekmovanja IJS v znanju računalništva. Za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika je odgovoren organizacijski odbor Tekmovanja v izdelavi osebnih strani za mobilne telefone.

32. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Organizacijski odbor tekmovanja IJS v znanju računalništva. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

33. člen

Pravilnik je sprejel Organizacijski odbor tekmovanja IJS v znanju računalništva 24. oktobra 2007.

Dopolnitve pravilnika je sprejel Organizacijski odbor tekmovanja IJS v znanju računalništva 20. oktobra 2008.

 

Predsednik Organizacijskega odbora
mag. Mitja Jermol

 

Na vrh strani. | H kazalu. | Pravilnik tekmovanja IJS v izobraževalnih videoposnetkih.
Imate vprašanje ali komentar?