Tekmovalni dnevi Instituta Jožef Stefan

Pravilnik o tekmovanju IJS v znanju računalništva

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev, Tekmovanju IJS v znanju računalništva, določa:

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

Šolsko tekmovanje ima značaj predtekmovanja in pomeni izbor za nastop na državnem tekmovanju. Način izbora dijakov za državno tekmovanje ni predmet tega pravilnika, ampak je prepuščen šolam oz. učiteljem.

Vsaka šola ali druga organizacija lahko pošlje na državno tekmovanje poljubno število dijakov. Po potrebi, zaradi omejitev, ki jih določa izvedba tekmovanja, pa lahko organizacijski odbor omeji število tekmovalcev.

Skupaj s prijavo potrdi tekmovalec tudi javno objavo rezultatov.

Tekmovanja na državni ravni

Tekmovanje IJS v znanju računalništva je namenjeno dijakinjam in dijakom, ki jih zanimajo programiranje in algoritmi. Poudarek ni toliko na tehnikalijah in samem kodiranju, pač pa na razmišljanju o algoritmu, ki reši posamezen problem. Tekmovanje poteka v treh zahtevnostnih skupinah:

Tekmovanje programov — Lov na zaklade

Igra poteka na kvadratni karirasti mreži. Na začetku igre se na nekaj naključno izbranih poljih nahajajo zakladi. Po igralni površini se premikata dva igralca in pobirata zaklade; zmagovalec je tisti, ki uspe pobrati največ zakladov. Vsak tekmovalec napiše podprogram za krmiljenje svojega igralca. Na tekmovanju bomo podprogram vsakega tekmovalca primerjali s podprogrami, ki jih bodo poslali drugi tekmovalci.

Off-line naloga — Avtomobili

Na karirasti mreži je definirano dirkališče, naloga tekmovalcev pa je poiskati pot, po kateri lahko vozilo čim hitreje naredi en krog po dirkališču. Besedilo naloge in vhodni podatki so objavljeni na spletni strani tekmovanja, tekmovalci pa lahko svoje rešitve oddajajo kadarkoli (lahko tudi po večkrat) prek obrazca na spletni strani. Razvrstitev tekmovalcev je vidna sproti, razglasitev zmagovalcev pa bo potekala po tekmovanju v znanju na državni ravni.

Po potrebi tekmovalna komisija razpiše tudi tekmovanje iz drugih panog.

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva organizira Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja (v nadaljevanju IJS).

Tekmovanja vodi in usmerja Organizacijski odbor, ki ga sestavlja 13 članov, od katerih morajo biti vsaj trije iz IJS.

5. člen
(Sodelovanje pri organizaciji)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo člani organizacijskega odbora, strokovne komisije tekmovanja, sodelavci s Fakultete za matematiko in fiziko in študentje te fakultete ter FRI.

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji ali mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanjih srednješolcev v znanju računalništva lahko sodelujejo dijaki slovenskih srednjih šol, pod enakimi pogoji se jih lahko udeležijo tudi dijaki slovenske narodnosti iz zamejstva.

8. člen

Državno tekmovanje izvede Organizacijski odbor skupaj s Komisijo.

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

IJS objavi razpis tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva do 31. oktobra v tekočem šolskem letu. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani IJS, na naslovu: http://rtk.ijs.si.

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Sodelovanje dijakov na tekmovanju je prostovoljno na osnovi prijavnice, ki jo ob razpisu prejmejo vse srednje šole, izpolnijo ter pošljejo organizatorju pa učitelji računalništva, mentorji računalniških krožkov, društev oziroma zavodov ali dijaki individualno. Hkrati je omogočeno prijavljanje na spletnem naslovu: http://rtk.ijs.si/.

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Državno tekmovanje vodi tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dvajset članov. V državni tekmovalni komisiji so člani Organizacijskega odbora, predstavniki fakultet in drugih ustanov oziroma organizacij, ki sodelujejo z IJS.

Priprava nalog

13. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom pripravi državna tekmovalna komisija.

Tekmovalci rešujejo naloge, glede na to v kateri težavnostni skupini tekmujejo, v pisni obliki ali na računalniku. Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

14. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalna komisija je odgovorna za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost rezultatov vseh tekmovalcev do objave rezultatov.

15. člen
(Hranjenje izdelkov)

Organizacijski odbor hrani izdelke z državnega tekmovanja vsaj pet let, nato pa, če je to potrebno, zagotovi uničenje le-teh.

Organizacija tekmovanja
Tekmovalni red

16. člen
(Trajanje tekmovanja)

Reševanje nalog državnem tekmovanju v prvi in drugi težavnostni skupini traja 180 minut, v tretji težavnostni skupini pa 300 minut, če ni v navodilih za izvedbo drugače predpisano.

17. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da je razmik med središčema stolov, na katerih sedita sosednja tekmovalca, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni član komisije mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi.

18. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog, na vseh ravneh tekmovanja, nadzoruje v vsakem prostoru vsaj po ena nadzorna oseba, ki ima možnost zamenjave. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci, nato pa razdeli tekmovalne liste. Nadzorna oseba je praviloma član tekmovalne komisije.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika ali pravil tekmovanja (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev) se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalec pa odstrani iz prostora, kjer poteka tekmovanje.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja tekmovalna komisija, ki sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za izključitev. S tem je tekmovalec izključen iz nadaljnjega tekmovanja, odločitev o izključitvi pa je dokončna.

19. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju dijaki uporabljajo svoj pisalni pribor. Tekmovalci si lahko pri reševanju nalog pomagajo z zapiski in literaturo, ne pa tudi z računalniško berljivimi mediji, prenosnimi računalniki, programabilnimi kalkulatorji ipd. V prostoru, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno uporabljati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov…), razen tistih, ki jim jih priskrbijo organizatorji.

Papir za reševanje nalog dobijo dijaki na tekmovanju. Naloge rešujejo samostojno.

Državno tekmovanje

20. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje je enodnevno. Reševanje nalog poteka v prostorih, ki jih zagotovi organizator državnega tekmovanja.

Tekmovanje se prične dopoldne z reševanjem nalog in zaključi popoldne z objavo rezultatov. Natančen časovni potek državnega tekmovanja mora biti objavljen na spletni strani najmanj teden dni pred izvedbo tekmovanja.

21. člen
(Reševanje nalog)

Dijaki lahko med tekmovanjem postavljajo vprašanja v zvezi z nalogami, vendar le članom državne tekmovalne komisije, ki so prisotni kot nadzorne osebe v prostoru, kjer tekmovanje poteka.

22. člen
(Rezultati)

Rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje do 17.00 ure tekmovalnega dne. Na te rezultate lahko tekmovalec vloži pisni ugovor, v katerem navede svoje ime in priimek, ime in kraj šole, s katere prihaja, težavnostno skupino, v kateri je tekmoval, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.

Tekmovalec lahko vloži pisni ugovor v treh dneh po tekmovanju na način in naslov, ki ga izve na tekmovanju.

Državna tekmovalna komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. Sklep pošlje organizacijski odbor tekmovalcu na naslov, ki ga le-ta navede na ugovoru. Sklep je dokončen.

23. člen
(Naloge tekmovalne komisije)

Tekmovalna komisija:

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

24. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju osvojijo glede na doseženo število točk priznanje v posamezni težavnostni skupini, in sicer se praviloma podeljujejo:

Tekmovalna komisija lahko število posameznih nagrad tudi spremeni (zmanjša ali poveča), če presodi, da je to glede na dosežene rezultate bolj primerno.

Najuspešnejši tekmovalci iz vseh težavnostnih skupin dobijo tudi praktične nagrade. Vsi tekmovalci dobijo potrdilo o udeležbi na državnem tekmovanju.

25. člen
(Objava dosežkov)

Končni dosežki z državnega tekmovanja morajo biti objavljeni najkasneje v sedmih delovnih dneh po zaključku tekmovanja. Iz objave dosežkov mora biti razvidno, koliko točk je posamezni tekmovalec osvojil in katero mesto je dosegel. Objava mora vključevati: naslov tekmovanja in raven, ime in priimek tekmovalca, težavnostno skupino, naziv šole in kraj. Ti dosežki so javni in so dostopni na spletni strani organizatorja.

26. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsakemu tekmovalcu je omogočen vpogled v lastne dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep tekmovalne komisije o ugovoru.

27. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami državnega tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani IJS.

28. člen
(Tiskovine za priznanja in nagrade)

Tiskovine za priznanja pripravi Organizacijski odbor, odbor tudi poskrbi za pridobivanje nagrad.

29. člen
(Priprava priznanj)

Vsa priznanja morajo biti oštevilčena, podpisana s podpisom predsednika organizacijskega odbora in žigosana z žigom IJS.

Priznanja natisne Organizacijski odbor. Vodi se tudi evidenca podeljenih nagrad.

30. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Priznanja in nagrade se podelijo na svečani slovesnosti ob zaključku tekmovanja.

31. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah hrani tajnica Organizacijskega odbora v arhivu CT3.

32. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Prijavnine na tekmovanje ni. Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

33. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja. Finančni plan sprejme Organizacijski odbor.

34. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov Organizacijskega odbora in Komisije pri pripravi in izvedbi tekmovanja srednješolcev v znanju računalništva je prostovoljno in brezplačno.

35. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame organizator in spremljevalci. Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

36. člen
(Kršenje pravilnika - član tekmovalne komisije)

Člani tekmovalne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika tekmovalne komisije.

37. člen
(Kršenje pravilnika - tekmovalec)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil tekmovalne komisije, jih lahko tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

Prehodne in končne določbe

38. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju srednješolcev v znanju računalništva sprejme Znanstveni svet IJS. Za sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika je odgovoren Organizacijski odbor.

39. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Znanstveni svet IJS. Pravilnik je sprejel Znanstveni svet IJS, 17.2.2006. Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati, ko jih sprejme Organizacijski odbor.

40. člen

Dopolnitve pravilnika je sprejel Organizacijski odbor 3. oktobra 2006.

 

Predsednik Organizacijskega odbora
mag. Mitja Jermol

 

Na vrh strani. | H kazalu. | Imate vprašanje ali komentar?